Skip to main content.

A2: Clymu ydi’r Rhwydwaith Celf ac Addysg ar gyfer ardal Canol De Cymru

Fe’i cychwynnwyd yn rhan o gainc rhaglen addysg Cymru gyfan Dysgu Creadigol drwy’r Celfyddydau – cynllun gweithredu Cyngor Celfyddydau Cymru a llywodraeth Cymru ar gyfer cyfleoedd newydd i blant a phobol ifanc ledled Cymru.

Ymddiriedolaeth Actifyddion Artistig sy’n arwain ac yn rheoli A2: Clymu, ar ran y Consortiwm Clymu Celfyddydau o adrannau datblygu’r celfyddydau cynghorau neu Ymddiriedolaethau Elusennol cysylltiedig o ardaloedd Pen-y-bont ar Ogwr, Caerdydd, Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf a Bro Morgannwg.

Ymddiriedolaeth elusennol yw Ymddiriedolaeth Actifyddion Artistig, ac yn ogystal â rheoli A2:Clymu, mae’n ceisio galluogi pobl i fwynhau celfyddydau o ansawdd uchel drwy brosiectau addysg, cymunedol ac ymgysylltu â chynulleidfaoedd yng Nghaerdydd ac ardaloedd cyfagos. Mae Ymddiriedolaeth Actifyddion Artistig yn cefnogi’r rhaglen addysg a chymuned yn Neuadd Dewi Sant a’r New Theatre yng Nghaerdydd.

Ein Cenhadaeth

  • Sefydlu a chyd-drefnu cyfleoedd rhwydweithio i athrawon, artistiaid a chyrff o sectorau’r celfyddydau, creadigol, diwylliannol a threftadaeth – yn ddigidol ac wyneb yn wyneb ill dau.
  • Meithrin a hyrwyddo gweithgaredd yn y celfyddydau sy’n digwydd mewn ysgolion – dathlu’r cyfoeth o arfer da sydd ar fynd eisoes.
  • Meithrin datblygu rhagor o waith rhagorol drwy symbylu a hyrwyddo cyfleoedd Datblygiad Proffesiynol Parhaus i artistiaid, addysgwyr, ysgolion a chyrff yn y celfyddydau.
  • Sefydlu a meithrin perthynas rhwng ysgolion ac artistiaid drwy weithio i frocera partneriaethau a chydweithrediadau a fydd yn cynhyrchu ac yn bwydo gweithgaredd i ddod yn y celfyddydau ac addysg.
  • Ymorol bod gan athrawon ac artistiaid y dulliau i ddal i weithio gyda’i gilydd mewn ffyrdd sy’n ystyrlon ac sy’n effeithio ar ddysgu a bod yna’r adnoddau ar gael i gefnogi lle bo gwybodaeth neu brofiad efallai’n brin.
  • Hyrwyddo a chyfnerthu gweithgareddau’r rhwydwaith drwy ddarparu offer digidol yn gymorth i athrawon ddod o hyd i artistiaid a gweithio’n well gyda nhw ac o chwith.
  • Meithrin yn y gymuned y syniad ein bod yn meithrin meddwl mawr o ansawdd eu cydweithrediadau ac ansawdd y canlyniadau.