Skip to main content.
Friday September 23rd, 2016

Cyfarfodydd Rhwydwaith Canol De’r Celfyddydau mewn Addysg

Cael pobol o sectorau’r celfyddydau ac addysg yn yr un lle sydd wrth graidd beth rydym yn ceisio’i wneud ag A2:Clymu. O’r cychwyn cyntaf un o’n dulliau ni oedd cynnal cyfarfod bob tymor er mwyn i bawb yn y rhanbarth sy’n ymddiddori yn y celfyddydau mewn addysg ac yn rhan ohonyn nhw ddod at ei gilydd wyneb yn wyneb.

Cyfle ydi’r cyfarfod i sgwrsio, i rwydweithio, cyfle i weld cyflwyniadau am wahanol brosiectau a mentrau ac i ddysgu, i gyfnewid barn ac i gyfrannu at fapio cyfeiriad y rhwydwaith.

Hyd yn hyn rydym wedi cynnal dau gyfarfod – y naill ym mis Mawrth pan oedd pethau ar gychwyn ac un arall ym mis Gorffennaf. Bu’r sgyrsiau a’r cwestiynau’n gaffaeliad i ni ddechrau llunio rhaglen o weithgareddau i’r rhwydwaith a dysgu gan ein gilydd sut olwg ddylai fod ar y dyfodol.

Cawsom wybod bod cyfarfodydd bob tymor yn cael eu hystyried yn fuddiol ac y dylai’r cyfarfodydd ganolbwyntio ar thema neu achos neilltuol. Byddwn yn symud y cyfarfodydd o gwmpas yr ardal a rhwng ysgolion ac oedfannau diwylliannol. Bu’r cyfarfodydd hefyd yn gyfle i chwilio’r gwahanol rannau o’r cynllun Dysgu Creadigol drwy’r Celfyddydau ac ym mha fodd y mae’r Cynllun Ysgolion Creadigol Blaenllaw, y Rhwydwaith Rhanbarthol a’r Gronfa Profi’r Celfyddydau yn rhaglenni gwahanol iawn ond cyflenwol ac rydym hefyd wedi bwrw golwg ar Egwyddorion Ansawdd Artworks Cymru.

Fel y bydd A2:Clymu yn aeddfedu rydym yn rhagweld y bydd y cyfarfodydd yn cael eu llywyddu a’u harwain gan wahanol gyrff – celfyddydau, treftadaeth ac addysgol. Mae’r digwyddiadau’n agored ac am ddim a buom yn ymchwilio i nifer o wahanol ddulliau cyfarfod, trafod a fforwm fel na fydd hi bob amser yr un hen fformat trafodaeth panel neu holi ac ateb ac fel y clywir cynifer o leisiau ag y bo modd.

Ein bwriad ydi ymorol bod yna bob amser rhyw ddysgu ‘i fynd allan’ i’w gael a bod pawb yn gadael a chanddyn nhw syniadau clir o ran creu, datblygu a hybu profiadau gwerthfawr yn y celfyddydau i bobol ifanc.

Mwy oddi wrth y blog A2:Clymu