Skip to main content.

Dod â’ch Sgiliau Syrcas i’r Iard neu’r Gampfa – ar gyfer Cyfnod Allweddol 2, 3 ac uwch.

Dydd Iau 18th Mawrth 21 @ - ,

Sesiwn a fydd yn cynnig y blociau adeiladu i’ch galluogi chi i ddechrau datblygu eich sgiliau syrcas syml eich hun i’w rhannu gyda’ch dysgwyr. Sesiwn ymarferol a hwyliog fydd hon, a fydd yn archwilio ffyrdd o ymgysylltu a herio eich dysgwyr i wneud rhywbeth newydd. Mae sgiliau syrcas yn gallu helpu pobl ifanc (yn enwedig y rhai nad ydynt yn rhagori mewn gwersi ymarfer corff) i wella eu cydlyniant a mireinio eu sgiliau symud a chydweithio, gan roi hwb i hyder a gwydnwch.

18 Mis Mawrth – 3.30pm – 5.30pm

Cynhelir y cwrs yma gan James Doyle Roberts o Citrus Arts

Bydd dolen Zoom yn cael ei rhannu â phawb sydd wedi cofrestru ar y cwrs yn nes at y dyddiad.

Rhaglen Dysgu Proffesiynol y Celfyddydau Mynegiannol – Gwanwyn 2021

Mae Consortiwm Canolbarth y De yn gweithio gyda phrosiect A2:Clymu i ddarparu rhaglen Dysgu Proffesiynol gyffrous ac amrywiol i athrawon, dan arweiniad artistiaid ac ymarferwyr creadigol. Mae’r rhain wedi’u dylunio i ysbrydoli athrawon ar bob lefel, i feithrin hyder a sgiliau, ac i gefnogi’r gwaith o ddatblygu ymagweddau newydd tuag at addysgu’r celfyddydau mynegiannol, yn unol â’r fframwaith ar gyfer y Cwricwlwm Newydd i Gymru.

Mae nifer cyfyngedig o lefydd y talwyd amdanynt ar gael i athrawon o ysgolion nad ydynt yn rhan o Gonsortiwm Canolbarth y De.

Archebu nawr

Mwy oddi wrth y blog A2:Clymu