Skip to main content.

Sgiliau DJio Sylfaenol i Athrawon!

Dydd Mawrth 5th Gorffennaf 22 @ - ,

Dydd Mawrth 5 Gorffenaf 2yp-4yp arlein

Ydych chi erioed wedi meddwl sut beth fyddai rhoi cynnig ar DJio? Mae meddwl am hyn yn codi ofn ar lawer o athrawon, ond mewn gwirionedd mae llawer o agweddau ar y ddisgyblaeth yn cynnwys ‘sgiliau allweddol’ a all fod yn hanfodol o ran Cwricwlwm Cerddoriaeth yn yr ystafell ddosbarth. Mae’r cwrs yma’n canolbwyntio ar roi’r sgiliau, yr hyder, a’r gallu sydd ei angen arnoch i addysgu hanfodion DJio i’ch disgyblion. Mae’n cynnwys;

  • Cyflwyniad i’r sgìl o DJio
  • Cyflwyniad i offer DJio
  • Cyflwyniad i feddalwedd DJio, meddalwedd DJio am ddim, ac o ble i’w lawrlwytho
  • Cyfateb Curiadau a sut i wneud cymysgedd, gan gynnwys lefelau hafalu, traw, tempo ac ati
  • Ciwio poeth, effeithiau a nodweddion eraill DJio
  • Syniadau a chyngor ar ‘baratoi set fer’

Mae’r syniad o ‘DJio’ yn gallu codi ofn ar rai athrawon, sydd heb y ddealltwriaeth dechnegol i’w rhannu â’u disgyblion. Gallai llawer o ddisgyblion gael eu hysbrydoli gan y syniad o DJio, ond efallai fel athro nad ydych chi’n teimlo’n gyfforddus yn ei gynnwys yn eich cynlluniau addysgu. Os ydych chi’n teimlo fel yma, efallai mai dyma’r cwrs perffaith i chi.

Mae llawer o agweddau ar addysgu DJio yn gallu bod yn syml, a does dim rhaid gwybod popeth er mwyn rhoi lle i’n disgyblion roi cynnig arni eu hunain. Os hoffech ystyried sut beth fyddai cynnwys DJio yn eich addysgu, yna beth am roi cynnig ar y cwrs yma a gweld pa mor ddefnyddiol allai fod i ehangu eich darpariaeth asesu a chwricwlwm!

Rhaglen Dysgu Proffesiynol y Celfyddydau Mynegiannol Haf 2022

Mae Consortiwm Canolbarth y De yn gweithio gyda phrosiect A2:Clymu i ddarparu rhaglen Dysgu Proffesiynol gyffrous ac amrywiol i athrawon, dan arweiniad artistiaid ac ymarferwyr creadigol. Mae’r rhain wedi’u dylunio i ysbrydoli athrawon ar bob lefel, i feithrin hyder a sgiliau, ac i gefnogi’r gwaith o ddatblygu ymagweddau newydd tuag at addysgu’r celfyddydau mynegiannol, yn unol â’r fframwaith ar gyfer y Cwricwlwm Newydd i Gymru.

Mae tocynnau i athrawon yn ysgolion ardal Consortiwm Canolbarth y De am ddim.

Mae nifer cyfyngedig o lefydd y talwyd amdanynt ar gael i athrawon o ysgolion nad ydynt yn rhan o Gonsortiwm Canolbarth y De.

Archebu nawr

Mwy oddi wrth y blog A2:Clymu