Skip to main content.

Drama | Archwilio gwaith dramodwyr o Gymru am Allwed 3+

Dydd Mawrth 14th Mehefin 22 @ - ,

Dydd Mawrth 14  Mehefin 9.00am – 11.00am: arlein

Dydd Llun 20 Mehefin 1pm – 4pm: Neuadd Dewi Sant, Caerdydd

Perfformio Theatr – Modiwl Datblygiad Proffesiynol mewn dwy ran.

Mae Louise yn gyfarwyddwr ac awdur hynod brofiadol. Bydd hi’n rhannu ei hymarfer drwy ddod â thestun o’r dudalen i’r llwyfan ar gyfer yr Actor. Mae ganddi brofiad mewn gweithio gyda gwaith newydd, a bydd yn cynnig ymarferion a thasgau o brofiad, gan archwilio sut i ddatgloi ystyr drwy archwilio cymeriadau, amcanion, ‘haenau ystyr’, bwriad awdurol, ‘chwarae’ â thestun, archwilio ‘byd y ddrama’ a llwyfannu (cymaint ag y mae modd ar-lein!)

Bydd Louise hefyd yn cyflwyno ystod o Ddramodwyr o Gymru nad ydynt yn rhestrau CBAC ar hyn o bryd – awduron o gefndiroedd mwy amrywiol a ‘pherthnasol’ i ddisgyblion drama cyfoes o bosib.

Yn ei hymdrech i wneud yr hyfforddiant yma’n berthnasol ac yn ddefnyddiol, bydd Louise hefyd yn gweithio gyda’r athrawon sy’n cymryd rhan i gynnig cyfleoedd i rannu’r heriau maen nhw’n eu profi yn y dosbarth ac enghreifftiau o ‘arfer da’ rhyngddynt.

Hwylusydd: Louise Osborn. Dramodydd, Sgriptwraig, Cyfarwyddwr a Dramatwrg

Mae’r digwyddiad yma am ddim i athrawon Ysgolion yn nalgylch Gwasanaethau Addysg ar y Cyd Consortiwm Canolbarth y De.

 

Rhaglen Dysgu Proffesiynol y Celfyddydau Mynegiannol Gwanwyn 2022

Mae Consortiwm Canolbarth y De yn gweithio gyda phrosiect A2:Clymu i ddarparu rhaglen Dysgu Proffesiynol gyffrous ac amrywiol i athrawon, dan arweiniad artistiaid ac ymarferwyr creadigol. Mae’r rhain wedi’u dylunio i ysbrydoli athrawon ar bob lefel, i feithrin hyder a sgiliau, ac i gefnogi’r gwaith o ddatblygu ymagweddau newydd tuag at addysgu’r celfyddydau mynegiannol, yn unol â’r fframwaith ar gyfer y Cwricwlwm Newydd i Gymru.

Mae tocynnau i athrawon yn ysgolion ardal Consortiwm Canolbarth y De am ddim.

Mae nifer cyfyngedig o lefydd y talwyd amdanynt ar gael i athrawon o ysgolion nad ydynt yn rhan o Gonsortiwm Canolbarth y De.

Archebu nawr

Mwy oddi wrth y blog A2:Clymu