Skip to main content.
Tuesday March 31st, 2020

Cyngor ar ddefnyddio dawns yn y dosbarth – cyfres fideo Sgiliau dim Ffriliau – Dawns #2

Skills not Frills - Dance in the classroom #2

Mae’r berthynas rhwng symud â dawns yr un fath â pherthynas geiriau â stori.
Anogwch eich dysgwyr i fynegi eu syniadau drwy symudiadau byrfyfyr, gan arbrofi gyda chreu symudiadau dawns a ‘motif’.

Fe all unrhyw beth ysbrydoli dawns:- mae themâu, straeon, cymeriadau hanesyddol, teimladau, prosesau neu ddeunyddiau gwyddonol, lluniau, patrymau, siapiau, gwrthrychau, neu frethynnau – i gyd yn gallu’ch ysbrydoli i gychwyn ar eich taith greadigol.

Datblygwch y byrfyfyrio gan ofyn i’r dysgwyr addasu yr arddull o symud.

Llwythwch y blog hwn i lawr fel taflen adnoddau.

Dawns #2: Ysbrydoliaeth am symudiadau

GWEITHGAREDD 1: Bocs trysor

  1. Creuwch focs trysor o wahanol eitemau fel sbardun i ddechrau archwilio syniadau am ddawns. Gall rhain cynwys amrywiaeth o eitemau o’ch them, eitemau gyda phatrymau, siapiau a gweadau. Syniada arall yw lluniau o gymeriadau hanesyddol neu geiriau o’ch thema. Gall cyfres o ffabrigau o wahanol gwead a phatrwm rhoi gwledd o ysbrydoliaeth am symudiadau dawns.
  2. Fel dosbarth cyfan neu mewn parâu, dewiswch eitem i ddechrau archwilio syniadau byrfyfyr sy’n cynrychioli’r eitem yma. Er enghraifft, defnyddiwch wead llyfn darn o ddefnydd i ysbrydoli cyfres o symudiadau llyfn. Gallai patrymau crwm neu syth ysbrydoli symudiadau’r corff cyfan neu gyfeiriadau teithio ar draws y llawr.

GWEITHGAREDD 2: Dilyn yr arweinydd

Mae byrfyfyrio yn ffordd dan gamp o arbrofi syniadau newydd ar gyfer symudiadau dawns.

  1. Dewch o hyd i ddarn o gerddoriaeth sy’n eich siwtio chi a’ch dysgwyr. Yn aml, cewch y canlyniadau gorau gan gerddoriaeth gerddorfaol neu draciau sain o ffilmiau – mae’r rhain yn rhoi mwy o le i ddehongli na chaneuon pop. Gofynnwch i’r dysgwyr ddisgrifio beth maen nhw’n ei deimlo neu beth mae’r gerddoriaeth yn ei ddeffro yn y cof.
  2. Mewn grwpiau bach neu partneriaid, gofynnwch i un dysgwr ar y tro i fod yn ‘arweinydd’ y grŵp, gyda gweddill y grŵp yn dilyn. Mae hyn yn rhoi cyfle i bob un ‘arweinydd’ i ddyfeisio ac arbrofi gyda rhywbeth newydd (gan obeithio annog ychydig o gystadleuaeth iachus), gan hefyd rhoi siawns i orffwys o’r rôl yma wrth eu bod yn ffocysu ar ‘dilyn’.
  3. Gofynnwch i’r ‘arweinwyr’ greu symudiadau dawns byrfyfyr mewn ymateb i’r cerddoriaeth. Gallech ychwanegu her gan ddarllen ar goedd o’r rhestr yma o arddulliau symudiadau dawns:- symud yn araf, yn gyflym, newid lefelau, newid maint y symudiad, defnyddio gwahanol rannau o’r corff i gysylltu â’r llawr, newid cyfeiriad neu lwybr y symudiad, neu’r berthynas â phobl a phethau eraill.

GWEITHGAREDD 3: Creuwch ddawns stori

  1. Eisteddwch mewn cylch gyda’ch dysgwyr, gan ddarllen stori a thrafod y cymeriadau, plot neu lleoliad/awyrgylch.
  2. Rhannwch y stori i adrannau, a rhowch i bob grŵp o ddysgwyr adran gwahanol gan eu gofyn i greu symudiadau sy’n gysylltiedig gyda’r adran yna o’r stori. Gofynnwch i’r dysgwyr – sut allen ni gyfleu storiau neu syniadau heb eiriau?
  3. Dychwelwch i’r cylch, gyda’r grwpiau’n eistedd yn nhrefn y stori. Ail-ddarllenwch y stori a gwahoddwch pob grŵp i godi a pherfformio yn eu tro wrth eich bod yn darllen eu hadran nhw. Mwynhewch y symudiadau creadigol y mae nhw wedi eu dyfeisio!

Ble nesaf a ble i chwilio am gymorth?

CYSYLLTIADAU: Gwyliwch perfformiadau dawns gyda’ch dysgwyr
https://jasminvardimon.com/
http://www.matthewbourne.com/
https://ndcwales.co.uk/
https://www.wmc.org.uk/

Dyma’r cyfres o 15 adnodd ‘Sgiliau Syml’, sy’n cyd-fynd gyda fideo ar-lein o’r un enw.
Mae hwn yn #2 o 3 adnodd Dawns a fideo.
Mae Hyrwyddwyr Celfyddydau A2 Clymu yn athrawon sy’n gweithio gyda ni i rannu eu profiad ac ymarfer da gydag ysgolion/athrawon eraill yn yr ardal.


*Crëwch a chael hyd i gyfleoedd i’ch ysgol a’ch disgyblion, neu eich busnes creadigol*

Pa un a ydych chi’n athro sydd ar drywydd rhywun creadigol i rannu sgiliau ac ysbrydoliaeth â’ch disgyblion … neu’n rhywun creadigol sydd ar drywydd athrawon a disgyblion all fod ar eu hennill o’ch cyfraniad: cofiwch GREU yn ogystal â CHWILIO am gyfleoedd yn yr Plwg.

Mwy oddi wrth y blog A2:Clymu