Skip to main content.
Friday February 19th, 2021

Taflu’r goleuni ar Artistiaid Mynegiannol: James Doyle Roberts

Nes ymlaen y mis yma, bydd James Doyle Roberts yn arwain dau gwrs byr i athrawon:

 

Ymagweddau tuag at Theatr Gorfforol yn y Stiwdio ac at Berfformiad – ar gyfer athrawon Drama Cyfnod Allweddol 3 ac uwch.

Dod â’ch Sgiliau Syrcas i’r Iard neu’r Gampfa – ar gyfer Cyfnod Allweddol 2, 3 ac uwch.

 

Fe gawson ni sgwrs gydag e am ei waith, a sut daeth e i sefydlu ei gwmni ei hun, Citrus Arts, ym Mhontypridd.

Meddai James…..

Rwy’n enghraifft dda o sut mae’r celfyddydau’n gallu achub pobl ifanc sy’n profi diffyg cefnogaeth a chyfeiriad. Y Celfyddydau Awyr Agored, y Syrcas a Theatr Gorfforol yw fy maes i, ac mae pob un yn dibynnu’n fawr ar ddysgu gan gyfoedion, hunanddibyniaeth, a gwaith tîm.

Mewn Ysgolion Syrcas yn Llundain a Pharis, ro’n i’n arbenigo mewn acrobateg awyrol a chreu cymeriadau ar arddull clown. Es i ymlaen i berfformio mewn stadiymau Olympaidd, mewn pebyll ar sioeau teithio, ac yn y West End.  Yn y cyfnod hwnnw, cefais gyfle i berfformio o flaen Arweinwyr Gwledydd, hyfforddi 50 o fechgyn ysgol yn India ar gyfer seremoni Olympaidd, ac actio fel dwbl styntiau i Cillian Murphy yn ffilm “Sunshine” Danny Boyle. Ers datblygu fy hunan fel Cyfarwyddwr, rydw i wedi creu gwaith ar gyfer Theatr Genedlaethol Llundain, digwyddiadau celfyddydau ledled gwledydd Prydain, ac wedi sefydlu elusen Citrus Arts sy’n ymroddedig i adeiladu prosiectau dysgu creadigol ar gyfer pobl sy’n byw mewn ardaloedd o amddifadedd economaidd.

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, drwy gyfnod Covid 19, dw i wedi bod yn adnewyddu hen Neuadd yn fy ardal leol. Elusen leol i bensiynwyr sy’n berchen arni, ac maen nhw am ei rhoi i’r genhedlaeth nesaf, felly rydw i wedi bod yn gweithio ar ei chreu yn lle ar gyfer Dysgu Creadigol rhwng cenedlaethau, lle gall arbenigwyr sydd wedi ymddeol yn rhannol addysgu sgiliau ymarferol ym maes y celfyddydau i bobl iau. Mae’r syrcas, celfyddydau awyr agored a theatr gorfforol yn gyfrwng da ar gyfer y math yma o gyfnewid diwylliannol rhwng cenedlaethau.

Mae gen i ddau o blant bach, felly gweithiodd ein teulu’n galed ar chwarae creadigol a dychmygus, ac mae hynny wedi gofyn am lawer o beirianneg syml, cynllunio, ac adeiladu pethau gyda’n gilydd – roedd ganddon ni “Racŵn” yn y tŷ ac felly roedd yn rhaid i ni adeiladu maglau cymhleth a chartŵnaidd gyda rhaffau, pwlis, ‘abwyd’, a gorsafoedd goruchwylio!

 

“Shipwrecks – Receivers of the Wreck” 2019 yn TrAction, Crewe

Mae Citrus Arts yn creu “Profiadau Eithriadol i Bobl Bob Dydd” yng nghymoedd y de, ac rydyn ni’n credu y dylai creadigrwydd a’r celfyddydau fod yn rhan o fywyd bob dydd. Mae cyswllt agos rhwng pileri Cwricwlwm Cymru a Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 2015 Cymru, o ran y pwyslais a rennir ar gyfrifoldeb a thwf personol – mae’r elusennau rydw i wedi’u sefydlu ac yn gweithio iddynt yn hyrwyddo gwerthoedd Caredigrwydd, Dinasyddiaeth a Chreadigrwydd i bob oed.

Rwy’n rhoi’r un gwerth ar amser yn gweithio mewn ofyrôls brwnt ag ydw i’n gwisgo ‘onesies’ lycra.

Mwy oddi wrth y blog A2:Clymu