Skip to main content.
Sunday April 7th, 2019

Dewch i ddathlu: dysgu creadigol drwy’r celfyddydau – adroddiad byw o’r digwyddiad

Let's celebrate - creative learning through the arts event

Clywsom gyflwyniadau gwych a chyfarfod llawer o athrawon a chreadigolion campus yn y digwyddiad pedwar diwrnod i ddathlu dysgu creadigol drwy’r celfyddydau a drefnwyd gan Lywodraeth Cymru mewn partneriaeth â Chyngor Celfyddydau Cymru.

Roedd yna ormod o lawer ar fynd i ni allu rhoi adroddiad manwl, felly rydym yn rhannu nodiadau byrion a chasgliad o negeseuon trydar o fore’r trydydd diwrnod.

Gallwch lwytho i lawr gyflwyniadau a dogfennau am y cwricwlwm newydd yn: https://llyw.cymru/paratoi-ar-gyfer-y-cwricwlwm-newydd

Diwrnod 3: Briffio ynghylch y cwricwlwm newydd a sesiwn adborth

Diane Hebb, Cyfarwyddwr Ymgysylltu ac Ymgyfranogi, Cyngor Celfyddydau Cymru, gychwynnodd y bore â chyflwyniad ysbrydoledig am bosibiliadau a photensial y cwricwlwm newydd i sector y celfyddydau.

Fe’n cymhellodd ni i ddathlu’r ffaith bod y Celfyddydau Mynegiannol yn un o feysydd cyfartal y chwe Maes Dysgu a Phrofiad (MDPh), ac meddai “Mae’r cyfleoedd yn wych, bydd gofyn i ni addasu beth rydym yn ei gynnig i gwrdd ag anghenion ysgolion a’r cwricwlwm newydd, ond rydym yn atebol i gwrdd â’r her honno.”

Wedyn eglurodd Carys Pugh D’Auria, Pennaeth Maes Dysgu a Phrofiad ar gyfer y Celfyddydau Mynegiannol, Llywodraeth Cymru, sut y bu athrawon ac artistiaid yn creu ar y cyd MDPh y Celfyddydau Mynegiannol, a’r cwricwlwm drafft canlynol a gyhoeddir er mwyn ymgynghori ar 30ain Ebrill, a dangos y ffilmiau isod.

Cymraeg:

Saesneg:

 


Beth yw MDPh?

Mae pob MDPh yn cynnwys:

1. Eglurhad o sut y mae’n cefnogi’r pedwar diben. Mae’r pedwar diben wrth graidd y cwricwlwm newydd ac yn datgan y dylai’r cwricwlwm gefnogi ein plant a’n pobl ifanc i fod yn:

  • ddysgwyr uchelgeisiol, galluog sy’n barod i ddysgu ar hyd eu hoes
  • cyfranwyr blaengar, creadigol, sy’n barod i chwarae eu rhan yn llawn mewn bywyd a gwaith
  • dinasyddion egwyddorol, hyddysg Cymru a’r byd
  • unigolion iach, hyderus, sy’n barod i fyw bywydau boddhaus yn aelodau gwerthfawr o gymdeithas.

2. Datganiadau a seiliau rhesymegol ‘Yr Hyn sy’n Bwysig’ – sydd gyda’i gilydd yn disgrifio’r agweddau hanfodol ar ddysgu sydd yn yr MDPh
Gallwch weld datganiadau o’r Hyn sy’n Bwysig yn y cyflwyniad ymhellach ymlaen

3. Yr wybodaeth, y sgiliau a’r profiadau yn ymwneud â phob datganiad o’r Hyn sy’n Bwysig

4. Camau Cynnydd a Chanlyniadau Cyflawniad


Wedyn rhoes Vanessa McCarthy, Prifathrawes, Ysgol Gynradd Brynnau a Phennaeth Maes Dysgu a Phrofiad y Celfyddydau Mynegiannol, uwcholwg ar gwricwlwm newydd y Celfyddydau Mynegiannol, gyda chymorth cynrychiolwyr o ysgolion arloesol. Dyma ei chyflwyniad:

 

 

 

 

 

 

 

Yn olaf bu cryn dipyn o ddadlau bywiog, yn drafodaethau wrth y bwrdd a sesiwn adborth agored cyn i Diane Hebb ddwyn y bore i ben.

Ein casgliad o negeseuon trydar o’r bore:

Mwy oddi wrth y blog A2:Clymu