Skip to main content.
Friday September 16th, 2016

Y broses gwneud cais

Trosolwg ar y rhaglen Hyrwyddwyr Celfyddydau

Rydym yn chwilio am Hyrwyddwyr Celfyddydau sydd â’u canolfan mewn addysg gynradd, uwchradd ac anghenion arbennig, pa un ai’n athrawon cymwys neu’n gynorthwywyr dysgu, sy’n fodlon rhannu eu sgiliau, eu profiad, eu gwybodaeth arbenigol ac yn anad dim eu brwdfrydedd ag athrawon ac ysgolion eraill, ac ysgwyddo rôl pleidwyr cyhoeddus gweithgaredd yn y celfyddydau a phrofi’r celfyddydau ym myd addysg.

Rhydd y Rhwydwaith gyllid i ysgolion i wneud iawn am ryddhau’r Hyrwyddwyr hyn a fydd yn treulio cyfnodau byr yn hyrwyddo arfer gorau, yn hyfforddi ac yn cefnogi eraill i fabwysiadu cyrchddulliau tebyg.

Os oes gennych chi neu un o’ch cydweithwyr ddiddordeb mewn dod yn Hyrwyddwr Celfyddydau, mae gofyn cyflwyno’r canlynol i wneud cais:

 • CV Cyfredol
 • Llythyr i fynegi diddordeb, yn amlinellu pam rydych am ysgwyddo’r rôl.
 • Manylion dau ganolwr sy’n gallu rhoi gair dros eich gwaith yn hyrwyddo’r celfyddydau yn yr ysgol.
 • Enghreifftiau o waith sy’n berthnasol i hanfod mynd yn Hyrwyddwr Celfyddydau, y carech eu rhannu â ni (cysylltau’r we yn dderbyniol).
 • Llythyr cymeradwyo wedi’i lofnodi gan y Prifathro a chorff llywodraethol yr ysgol.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau ydi dydd Gwener 14 Hydref a byddwn yn cyhoeddi’r hyrwyddwyr llwyddiannus eleni yn ystod wythnos gyntaf Tachwedd.

I wneud cais cliciwch yma

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynghylch y cynllun Hyrwyddwyr cysylltwch â Bryony Harris

Cofiwch

Pam y dylech chi / eich ysgol gyflwyno aelod o staff i fynd yn Hyrwyddwr Celfyddydau?

Mae yna fanteision lawer i’ch ysgol os ewch chi neu un o’ch cydweithwyr yn Hyrwyddwr Celfyddydau:

 • Bod yn rhan hanfodol o’r cynllun Dysgu Creadigol Cenedlaethol.
 • Gwella paratoi ar gyfer rhoi ar waith y Cwricwlwm i Gymru newydd.
 • Ehangu gwybodaeth a phrofiad yr athro unigol a chan hynny’r ysgol.
 • Dod â syniadau newydd i’r ysgol.
 • Syniadau newydd yn cysylltu â chynllun gwella’r ysgol.
 • Darparu hyfforddiant mewnol ar gyfer eich ysgol.
 • Bydd yr ysgol yn rhan annatod o’r gymuned ‘Hyrwyddwyr Celfyddydau’.
 • Gwella gyrfa a chodi calon yr athro.
 • Ymorolir am y costau. Ni fydd yr ysgol yn mynd i unrhyw gost am yr holl fanteision uchod.

Mwy oddi wrth y blog A2:Clymu