Skip to main content.
Wednesday September 19th, 2018

Gwella sgiliau eich tîm dysgu gyda chymorth Hyrwyddwr Celfyddydau

Arts Champions South Central Wales super heroes

Athrawon yw Hyrwyddwyr Celfyddydau A2 Clymu sy’n cydweithio â ni i rannu eu harfer a’u gwybodaeth arbenigol ag ysgolion/athrawon eraill yn y rhanbarth. Maen nhw’n …

• helpu athrawon ac ysgolion i ddeall yn well sut olwg sydd ar arfer da mewn prosiectau celfyddydau ac addysg cydweithredol

• cymell perthynas gefnogol rhwng staff arbenigol ac anarbenigol  mewn ysgol, clwstwr neu ardal ehangach

• cymell perthynas rhwng ysgolion a diwydiannau’r celfyddydau creadigol yn eu hardal

• helpu i siapio a llywio ein gwaith i athrawon

Partneru â Hyrwyddwr Celfyddydau

Gall Hyrwyddwyr Celfyddydau gynnig i chi/eich ysgol amryw fathau o gefnogaeth yn y Celfyddydau Mynegiannol, gan gynnwys:

• HMS staff llawn ar brosiectau yn y Celfyddydau Mynegiannol a gweithio rhwng disgyblaethau

Cefnogaeth cymheiriaid / mentora un i un

• Datblygu sgiliau penodol mewn pynciau yn y Celfyddydau Mynegiannol i athrawon anarbenigol

 

Cael gwybod am waith yr Hyrwyddwr Celfyddydau Larry Williams yn Ysgol Gynradd Rhydypenau

Yn ddiweddar sgrifennodd Estyn astudiaeth achos: ‘Sŵn llwyddiant – defnyddio cerddoriaeth i ddatblygu sgiliau llythrennedd’ am waith un o’n Hyrwyddwr Celfyddydau yn ei ysgol ei hun.

Mae cerddoriaeth yn flaenoriaeth uchel yn Ysgol Gynradd Rhydypenau lle mae cynlluniau gwaith yn canolbwyntio ar ganu, chwarae, cyfansoddi ac arfarnu. Mae’r disgyblion yn chwilio amrywiaeth o offerynnau’n rheolaidd, sy’n gymorth i’w lles, eu gwaith tîm a’u gwytnwch. Gyda chynllunio gofalus, defnyddir cerddoriaeth hefyd i gyflawni safonau uchel mewn llythrennedd drwy sgrifennu geiriau caneuon a throi barddoniaeth yn gân. Cydnabuwyd ansawdd sgrifennu’r disgyblion yn yr ysgol drwy sawl gwobr a chystadleuaeth genedlaethol. Mae’r amrywiaeth eang o profiad cerddorol yn cynnig cyfleoedd lawer i’r disgyblion ymhel â’u dysgu. Dal i ddarllen … 

Os oes gennych ddiddordeb mewn elwa ar brofiad a sgiliau Larry neu Hyrwyddwyr Celfyddydau eraill, cysylltwch â bryony@artsactive.org.uk

Diddordeb mewn bod yn Hyrwyddwr Celfyddydau? Cysylltwch â ni. Recriwtir Hyrwyddwyr Celfyddydau bob blwyddyn yn ystod tymor yr haf.

Mwy i ddarllen

Stafell celfyddydau mynegiannol Julia: ‘lab profi’ ar gyfer dysgu creadigol a chydweithredol, ar draws y cwricwlwm

Mentora un i un i athrawon gan ein Hyrwyddwyr Celfyddydau

 

 

Mwy oddi wrth y blog A2:Clymu