Skip to main content.
Wednesday September 14th, 2016

Croeso i’r Rhwydwaith

Croeso i A2: Clymu a chroeso i’n blog. Mae’n dda gennym ni feddwl amdano fel hysbysfwrdd/llyfr lloffion/llythyr newyddion/tafarn goffi rithwir/llyfrgell, ond gall fod yn beth fyw fyth y mae’r artistiaid, yr addysgwyr, yr ysgolion a’r cyrff yn y celfyddydau sy’n dod at ei gilydd yma, yn mynnu iddo fod.

Rhwydwaith Celf ac Addysg ardal y Canol De ydi A2:Clymu (sef ardaloedd cynghorau Merthyr, Rhondda Cynon Taf, Caerdydd, Bro Morgannwg a Phen-y-bont ar Ogwr).   Ymddiriedolaeth Actifyddion Artistig sy’n arwain ac yn rheoli’r rhwydwaith ar ran Consortiwm Clymu’r Celfyddydau (sef adrannau datblygu’r celfyddydau cynghorau ac Ymddiriedolaethau Elusennol cysylltiedig).

Mae’r saernïaeth yma’n golygu bod gennym at ein defnydd gysylltiadau a phrofiad timau datblygu’r celfyddydau’r rhanbarth o’r cychwyn cyntaf, yn ogystal â gwybodaeth a phrofiad ar y cyd cymuned y celfyddydau ac addysg y maen nhw’n gweithio gyda nhw eisoes.   A chennym gymaint o brofiad y tu ôl i ni, gobeithio y bydd y rhwydwaith yn yrrwr tan gamp gwaith celfyddydau ac addysg yn yr ardal ac y bydd yn rhoi lle amlycach i weithgaredd, yn hen a newydd fel ei gilydd.

Fe’n cychwynnwyd yn rhan o gainc rhaglen addysg Cymru gyfan Dysgu Creadigol drwy’r Celfyddydau – cynllun gweithredu Cyngor Celfyddydau Cymru a llywodraeth Cymru ar gyfer cyfleoedd newydd i blant a phobol ifanc ledled Cymru. Mae’n adeg gyffrous a phwysig i’r celfyddydau a chreadigedd mewn ysgolion.   Gwelwn y cynllun yn gyfle anhygoel i ddefnyddio’n sylfaen y gwaith ardderchog sydd ar droed ers peth amser, ac i greu cyfleoedd i artistiaid ac athrawon i’r newidiadau yng nghwricwlwm Cymru yn 2020.

Ein rôl ydi cynyddu a gwella profiadau a chyfleoedd yn y celfyddydau mewn ysgolion.   Ein hamcan ydi cyflawni hyn drwy feithrin cysylltiadau rhwng

  • athrawon, addysgwyr a phartneriaid o’r sector addysg
  • ymarferwyr y celfyddydau, cyrff y celfyddydau ac oedfannau
  • cyrff diwylliannol a threftadaeth ac oedfannau megis amgueddfeydd, llyfrgelloedd ac archifau
  • darparwyr celfyddydau awdurdodau lleol, gan gynnwys gwasanaethau cerddoriaeth
  • partneriaid celfyddydau a diwylliannol addysg uwch;
  • sector y diwydiannau creadigol.

Yn gryno, rydym yn gobeithio creu cynifer o gyfleoedd ag y bo modd i gael gan bobol fod yn rhan o’r celfyddydau ac addysg yn yr un ystafell (boed hi’n ddigidol ynteu’r math a chanddi lawr a nenfwd) i rannu, i ddysgu ac i chwilio drwy sgyrsiau, cydweithrediadau a phrofiadau ar y cyd. Gobeithio y bydd y blog yma’n un o’r ffyrdd y gwnawn hynny.

 

Tîm A2.

Mwy oddi wrth y blog A2:Clymu